HARD-WIRED AC SURGE PROTECTOR- chống sét nguồn có dây cứng Citel

HARD-WIRED AC SURGE PROTECTOR- chống sét nguồn có dây cứng Citel

Các bộ lọc có hiệu lực

Chống sét Citel, MSB10-120,...

Chống sét Citel, MSB10-120, MSB10-24, MSB10-31-230, MSB10-400, MSB10-400(UL), MSB10-480(UL), MSB10C-400, MSB10V-120, MSB10V-400

Thiết bị chống sét nguồn điện đấu dây sẵn

Giá 0 ₫