search

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x5 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x5 dài 2,4m

0 ₫
Thuế

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x5 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x5 dài 2,4m

Số lượng

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm

Dài 2,4m làm bằng thép V5 hoặc V6

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm, cọc thép mạ kẽm V63x6, cọc thép mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x5

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50, cọc tiếp địa địa thép mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x5

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50 dài 2,4m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V60 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50x50x5 dài 2,5m

Cọc tiếp địa V5, cọc tiếp địa V6, cọc thép mạ kẽm V5, cọc thép mạ kẽm V6, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6, cọc tiếp địa L63

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x5 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x5 dài 2,4m


 


Tham Chiếu Cụ Thể