Kim thu sét chủ động phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame

Kim thu sét chủ động phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame

Các bộ lọc có hiệu lực

TerraStreamer® Early...

TerraStreamer® Early Streamer Emission (ESE) Terminals, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame

Giá 0 ₫

TSP20-SS, TSP-20, Kim thu...

TSP20-SS, TSP-20, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 24m - 61m - 65m, kim chống sét đánh

Giá 0 ₫

TSP30-SS, TSP-30, Kim thu...

TSP30-SS, TSP-30, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 29m - 74m - 77m, kim chống sét đánh

Giá 0 ₫

TSP40-SS, TSP-40, Kim thu...

TSP40-SS, TSP-40, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 36m - 88m - 91m, kim chống sét đánh

Giá 0 ₫

TSP50-SS, TSP-50, Kim thu...

TSP50-SS, TSP-50, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 41m - 101m - 104m, kim chống sét đánh

Giá 0 ₫

TSP60-SS, TSP-60, Kim thu...

TSP60-SS, TSP-60, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 45m - 108m - 110m, chống sét đánh

Giá 0 ₫