Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ABB OPR 30 - 45 - 60

Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ABB OPR 30 - 45 - 60

Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ABB OPR 30 - 45 - 60

Các bộ lọc có hiệu lực

OPR 30 ABB,...

OPR 30 ABB, OPR 30, 2CTB899800R7000, 3660308513496, B751417, kim thu sét chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo R=71m, kim thu sét ABB OPR 30

Giá 0 ₫

OPR 45 ABB,...

OPR 45 ABB, 2CTB899800R7500, 3660308524706, B751470, kim thu sét chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo R=89m, kim thu sét ABB OPR 45

Giá 0 ₫

OPR 60 ABB,...

OPR 60 ABB, 2CTB899800R7100, 3660308513502, B751350, kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo R=107m, kim thu sét ABB OPR 60

Giá 0 ₫