Giải pháp chống sét cho tòa nhà BMS bao gồm:
- Giải pháp chống sét trực tiếp
- Giải pháp chông xung sét cảm ứng, chông sét lan truyền
Phần chống sét lan truyền bao gồm:
+ Chống sét lan truyền cho đường nguồn điện
+ Chống sét lan truyền cho đường tín hiệu: điện thoại, mạng LAN, ADSL...