PIVM PV 1000 Vseries, Hakel PIVM PV 1000 Vseries, chống sét lan truyền hệ thống photovoltaic systems, chống sét điện mặt trời