Caritec PCS-ESE 1.300, kim thu sét chủ động hiện đại phóng tia tiên đạo sớm Caritec PCS-ESE 1.300, bán kính bảo vệ 65m, Hahitech