Thuốc hàn hóa nhiệt lọ 45g 45P10 FurseWeld, mối hàn hóa nhiệt lọ 45g FurseWeld, 45P10, thuốc hàn hóa nhiệt FurseWeld ABB