D/SMKIVSS, ERICO DYNASPHERE AIR TERMINAL MKIV MKIVSS, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 120m