DEHNrail DR M 2P 30, DR M 2P 30, DR M 2P 30 953 201, 953 201, 953201, thiết bị chống sét nguồn điện 1 pha 30 V a.c - d.c cấp 3