DG M TNC CI 275, DG M TNC CI 275 952 304, 952 304, 952304, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 3 pha cấp 2, chống sét lan truyền