Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3
Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3

Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3  There are 17 products.

Kim thu sét bán kính bảo vệ 107m (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 79m (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec, Hahitech
CPT-3, Cirprotec CPT-3, giá kim thu sét, giá kim chống sét, giá kim thu sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec CPT-3
Nimbus CPT-3, CPT-3, Cirprotec CPT-3, kim thu sét bán kính bảo vệ 79m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 107m (cấp IV)
Kim thu sét bán kính bảo vệ 84 (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 58 (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec, Hahitech
CPT-2, Cirprotec CPT-2, giá kim thu sét, giá kim chống sét, giá kim thu sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec CPT-2
CPT-2, Cirprotec CPT-2, Cirprotec Nimbus CPT-2, kim thu sét phát xạ sớm bán kính bảo vệ cấp 84m (cấp IV – 4), kim thu sét CPT-2
Nimbus CPT-2, CPT-2, Cirprotec CPT-2, kim thu sét bán kính bảo vệ 58m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 65m (cấp IV)
Kim thu sét bán kính bảo vệ 65 (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 42 (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec, Hahitech
CPT-1, Cirprotec CPT-1, giá kim thu sét, giá kim chống sét, giá kim thu sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec CPT-1
Nimbus CPT-1, CPT-1, Cirprotec CPT-1, kim thu sét bán kính bảo vệ 42m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 65m (cấp IV)
Nimbus CPT-1, CPT-1, Cirprotec CPT-1, kim thu sét bán kính bảo vệ 42m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 65m (cấp IV)
CPT-1, Cirprotec CPT-1, Cirprotec Nimbus CPT-1, kim thu sét phát xạ sớm bán kính bảo vệ cấp 65m (cấp IV – 4), kim thu sét CPT-1
Kim thu sét bán kính bảo vệ 50 (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 30 (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec, Hahitech
CPT-L, Cirprotec CPT-L, giá kim thu sét, giá kim chống sét, giá kim thu sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec CPT-L
Nimbus CPT-L, CPT-L, Cirprotec CPT-L, kim thu sét bán kính bảo vệ 31m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 50m (cấp IV)
CPT-L, Cirprotec CPT-L, Cirprotec Nimbus CPT-L, kim thu sét phát xạ sớm bán kính bảo vệ cấp 49m (cấp IV – 4), kim thu sét
CPT-3, Cirprotec CPT-3, Cirprotec Nimbus CPT-3, kim thu sét phát xạ sớm bán kính bảo vệ cấp 107m (cấp IV – 4), kim thu sét CPT-3
Showing 1 - 17 of 17 items