Khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt
Khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt

Khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt  Có 160 sản phẩm

per page
CC13-C-1010, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 3 nhánh cáp đồng trần M10 - 10mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M10 - 10mm2
CC14-D-300150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-D-300185, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M185 - 185mm2
CC14-D-300240, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M240 - 240mm2
CC14-D-300300, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M300 - 300mm2
CC14-C-240120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-D-240150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-D-240185, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M185 - 185mm2
CC14-D-240240, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M240 - 240mm2
CC14-C-18570, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-18595, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M95 - 95mm2
CC14-C-185120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-D-185150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-D-185185, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M185 - 185mm2
CC14-C-15050, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M50 - 50mm2
CC14-C-15095, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M95 - 95mm2
CC14-C-15070, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-150120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-C-150150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-C-12050, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M120 - 120mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M50 - 50mm2
CC14-C-12070, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M120 - 120mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-12095, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M120 - 120mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M95 - 95mm2
CC14-C-120120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M120 - 120mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-C-9535, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M95 - 95mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M35 - 35mm2
CC14-C-9550, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M95 - 95mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M50 - 50mm2
CC14-C-9570, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M95 - 95mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-9595, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M95 - 95mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M95 - 95mm2
CC14-C-7025, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M70 - 70mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M25 - 25mm2
CC14-C-7035, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M70 - 70mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M35 - 35mm2
CC14-C-7050, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M70 - 70mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M50 - 50mm2
CC14-C-7070, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M70 - 70mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-10SC10SC, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh dây đồng - thép D10 - Ø10 song song nằm ngang với dây đồng - thép D10 - Ø10
Showing 1 - 32 of 160 items