Khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt
Khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt

Khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt  Có 467 sản phẩm

per page
CC13-C-1010, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 3 nhánh cáp đồng trần M10 - 10mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M10 - 10mm2
CC6-C-1010, khuôn hàn hóa nhiệt 2, 3, 4 nhánh cáp song song ngang giữa cáp đồng trần M10 - 10mm2 với cáp đồng trần M10 - 10mm2
CC4-C-1010, khuôn hàn hóa nhiệt chữ thập + giữa cáp đồng trần M10 - 10mm2 với cáp đồng trần M10 - 10mm2, khuôn hàn hóa nhiệt
CC1-C-9525, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng M95 - 95mm2 với cáp đồng M25 - 25mm2, khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell loại C
CC1-C-107, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng M107 - 107mm2 với cáp đồng M107 - 107mm2, khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell loại C
CC1-C-120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng M120 - 120mm2 với cáp đồng M120 - 120mm2, khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell loại C
CC1-C-35, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng M35 - 35mm2 với cáp đồng M35 - 35mm2, khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell loại C
CC1-C-25, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng M25 - 25mm2 với cáp đồng M25 - 25mm2, khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell loại C
CC1-C-16, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng M16 - 16mm2 với cáp đồng M16 - 16mm2, khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell loại C
CC1-C-10, khuôn hàn hóa nhiệt cáp đồng M10 - cáp đồng M10, khuôn hàn hóa nhiệt loại C, khuôn hàn hóa nhiệt
CC1-C-10, khuôn hàn hóa nhiệt nối giữa cáp đồng 10mm2 với cáp đồng 10mm2, khuôn hàn hóa nhiệt loại C, Khuôn hàn hóa nhiệt
CC1-C-10, khuôn hàn hóa nhiệt nối giữa cáp đồng M10 với cáp đồng M10, khuôn hàn loại C, tay kẹp khuôn hàn loại C HCC00
CC14-D-300150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-D-300185, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M185 - 185mm2
CC14-D-300240, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M240 - 240mm2
CC14-D-300300, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M300 - 300mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M300 - 300mm2
CC14-C-240120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-D-240150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-D-240185, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M185 - 185mm2
CC14-D-240240, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M240 - 240mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M240 - 240mm2
CC14-C-18570, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-18595, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M95 - 95mm2
CC14-C-185120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-D-185150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-D-185185, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M185 - 185mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M185 - 185mm2
CC14-C-15050, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M50 - 50mm2
CC14-C-15095, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M95 - 95mm2
CC14-C-15070, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
CC14-C-150120, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M120 - 120mm2
CC14-C-150150, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 cáp đồng trần M150 - 150mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M150 - 150mm2
CC14-C-12050, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M120 - 120mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M50 - 50mm2
CC14-C-12070, khuôn hàn hóa nhiệt giữa 2, 4 nhánh cáp đồng trần M120 - 120mm2 song song nằm ngang với cáp đồng trần M70 - 70mm2
Showing 1 - 32 of 467 items