TYPE 1 AND TYPE 2 DC SURGE PROTECTOR, chống sét điện 1 chiều
TYPE 1 AND TYPE 2 DC SURGE PROTECTOR, chống sét điện 1 chiều

TYPE 1 AND TYPE 2 DC SURGE PROTECTOR, chống sét điện 1 chiều  Có 25 sản phẩm

DS210-95DC, Citel DS210-95DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 95 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 95 VDC
DS210-75DC, Citel DS210-75DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 75 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 75 VDC
DS210-48DC, Citel DS210-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 48 VDC
DS210-24DC, Citel DS210-24DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 24 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 24 VDC
DS210-130DC, Citel DS210-130DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 130 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 130 VDC
DS210-12DC, Citel DS210-12DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 12 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 12 VDC
DS210-110DC, Citel DS210-110DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 110 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 110 VDC
DS240-95DC, Citel DS240-95DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 95 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 95 VDC
DS240-75DC, Citel DS240-75DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 75 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 75 VDC
DS240-350DC, Citel DS240-350DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 350 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 350 VDC
DS240-280DC, Citel DS240-280DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 280 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 280 VDC
DS240-220DC, Citel DS240-220DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 220 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 220 VDC
DS240-130DC, Citel DS240-130DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 130 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 130 VDC
DS240-110DC, Citel DS240-110DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 110 VDC cấp 2, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều 110 VDC
DS239-48DC, Citel DS230-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 48 VDC
DS220-24DC, Citel DS220-24DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 24 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 24 VDC
DS220-12DC, Citel DS220-12DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 12 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 12 VDC
DS42S-75DC, Citel DS42S-75DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 75 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 75 VDC
DS42S-48DC, Citel DS42S-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 48 VDC
DS41S-75DC, Citel DS41S-75DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 75 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 75 VDC
DS72RS-48DC, Citel DS72RS-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC
DS72R-48DC, Citel DS72R-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC
DS71R-48DC, Citel DS71R-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC
DS250E-48DC/G, Citel DS250E-48DC/G, cắt lọc sét nguồn điện 1 chiều 48V DC cấp 1, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét
DS250E-48DC, Citel DS250E-48DC, Chống sét nguồn điện 1 chiều 48VDC, cắt lọc sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, Chống Sét Lan Truyền
Showing 1 - 25 of 25 items