TYPE 1 AC SURGE PROTECTOR, chống sét nguồn điện cấp 1 Citel
TYPE 1 AC SURGE PROTECTOR, chống sét nguồn điện cấp 1 Citel

TYPE 1 AC SURGE PROTECTOR, chống sét nguồn điện cấp 1 Citel  Có 111 sản phẩm

per page
DS100G-1200, Citel DS100G-1200, chống sét dây trung tính, chống sét dây lạnh, chống sét lan truyền, Citel, 605V-1200V
DS100EG-1200, Citel DS100EG-1200, chống sét dây trung tính, chống sét dây lạnh, chống sét lan truyền, Citel, 605V-1200V
DS1000G-600, Citel DS1000G-600, chống sét dây trung tính, chống sét dây mát, chống sét lan truyền, Citel, 230V-255V-400V-580V
DS504E-400, Citel DS504E-400, chống sét nguồn điện 4 pha cấp 1+2 Citel 230V-400V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS504E-320/G, Citel DS504E-320/G, chống sét nguồn điện 4 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS504E-230/G, Citel DS504E-230/G, chống sét nguồn điện 4 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS504E-320, Citel DS504E-320, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS504E-120/G, Citel DS504E-120/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 120V-150V-208V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS504E-120, Citel DS504E-120, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 120V-150V-208V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS503E-400, Citel DS503E-400, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-400V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS503E-320, Citel DS503E-320, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS503E-230, Citel DS503E-230, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS503E-120, Citel DS503E-120, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 120V-150V-208V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS502E-320/G, Citel DS502E-320/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS502E-320, Citel DS502E-320, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS502E-230/G, Citel DS502E-230/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS502E-230, Citel DS502E-230, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-580V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS502E-120/G, Citel DS502E-120/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 120V-150V-180V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS502E-120, Citel DS502E-120, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 120V-150V-280V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS500E-320, Citel DS500E-320, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS500E-230, Citel DS500E-230, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS500E-120, Citel DS500E-120, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 120V-150V-208V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS500E-400, Citel DS500E-400, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-400V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-400, Citel DS134R-400, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-400V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-320/G, Citel DS134R-320/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-320, Citel DS134R-320, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-320V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-280/G, Citel DS134R-280/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-280V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-280, Citel DS134R-280, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-280V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-230/G, Citel DS134R-230/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-230, Citel DS134R-230, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 230V-255V-400V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-120, Citel DS134R-120, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 120V-208V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
DS134R-120, Citel DS134R-120, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2 Citel 120V-208V-440V, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét Citel
Showing 1 - 32 of 111 items