Giải pháp chống sét, phương pháp chống sét, cách chống sét

Giải pháp chống sét: - Khảo sát thực địa: vị trí bảo vệ , vùng bảo vệ - Lập phương án xây dựng hệ thống chống sét tổng thể gồm chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền - Lập phương án xây dựng hệ thống tiếp địa

Giải pháp chống sét, phương pháp chống sét, cách chống sét  Không có sản phẩm trong danh mục này.