SF140-385-100+50-AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 100kA, thứ cấp (cấp 2) 50kA, tủ cắt lọc sét LPI

Sản phẩm mới

SF140-385-100+50-AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 100kA, thứ cấp (cấp 2) 50kA, tủ cắt lọc sét LPI

RelatedProducts