SF1125 385 100 50 AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 100kA, dòng sét thứ cấp 50kA, tủ cắt lọc sét LPI Úc

Sản phẩm mới

SF1125-385-100+50-AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 100kA, dòng sét thứ cấp 50kA, tủ cắt lọc sét LPI Úc

RelatedProducts