Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ABB OPR 30 - 45 - 60
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ABB OPR 30 - 45 - 60

Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ABB OPR 30 - 45 - 60  Có 6 sản phẩm

OPR 60 ABB, 2CTB899800R7100, 3660308513502, B751350, kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo R=107m, kim thu sét ABB OPR 60
OPR 60 ABB, OPR 60, ABB OPR 60, OPR60, kim thu sét hiện đại chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo OPR 60 ABB, bán kính bảo vệ 107m
OPR 45 ABB, 2CTB899800R7500, 3660308524706, B751470, kim thu sét chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo R=89m, kim thu sét ABB OPR 45
OPR 45 ABB, OPR 45, ABB OPR 45, OPR45, kim thu sét hiện đại chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo OPR 45 ABB, bán kính bảo vệ 89m
OPR 30 ABB, OPR 30, 2CTB899800R7000, 3660308513496, B751417, kim thu sét chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo R=71m, kim thu sét ABB OPR 30
OPR 30 ABB, OPR 30, ABB OPR 30, OPR30, kim thu sét hiện đại chủ động phát xạ sớm tia tiên đạo OPR 30 ABB, bán kính bảo vệ 71m
Showing 1 - 6 of 6 items