Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC ESE
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC ESE

Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC ESE  Có 8 sản phẩm

Kim thu sét phát xạ Ingesco PDC 3.1, PDC 3.3, PDC 4.3, PDC 5.3, PDC 6.3, PDC 6.4, 101000, 101001, 101003, 101005, 101008, 101009
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 6.4, bán kính bảo vệ 113m - 120m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 6.4
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 5.3, bán kính bảo vệ 95m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 5.3, 101005
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 6.3, bán kính bảo vệ 106m - 114m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 6.3
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 3.3, bán kính bảo vệ 75m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 3.3, 101001
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 4.3, bán kính bảo vệ 85m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 4.3, 101003
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 3.1, bán kính bảo vệ 63m - 69m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 3.1
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco Tây Ban Nha PDC 2.1, bán kính bảo vệ 57m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha
Showing 1 - 8 of 8 items