Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60
Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60, chống sét Kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60 Kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV) Kim thu sét bán kính bảo vệ 69m (cấp I)

Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60  Có 2 sản phẩm

CPT-60, kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60, kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV), 69m (cấp I), chống sét
Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60, kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV), 69m (cấp I), chống sét
Showing 1 - 2 of 2 items