List of products by manufacturer Hahitech

Hahitech

Chống Sét Chuyên Nghiệp

Hahitech


Chống Sét Chuyên Nghiệp

More
per page
New
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6, V63x63x6, L63x63x5, V63x63x5, L60x50x5, V50x50x5, lập là thép mạ kẽm 40x4, 40x5, 50x5
0
Dây thoát sét đồng trần: M25, M35, M50, M70, M90
Cáp đồng trần 10mm2, cáp đồng trần M10, dây đồng trần M10, dây thoát sét M10, cáp thoát sét M10, dây chống sét 10mm2, cáp thoát sét 10mm2, dây chống sét đồng trần M10, dây đồng trần M10, dây tiếp địa 10mm, cáp tiếp địa 10mm, dây đồng trần 10mm, cáp đồng trần 10mm
Cáp đồng trần 10mm2, cáp đồng trần M10, dây đồng trần M10, dây thoát sét M10, cáp thoát sét M10, dây chống sét 10mm2, cáp thoát sét 10mm2, dây chống sét đồng trần M10, dây đồng trần M10, dây tiếp địa 10mm, cáp tiếp địa 10mm, dây đồng trần 10mm, cáp đồng trần 10mm
Lồng chống sét Faraday, lồng chống sét, lồng Faraday, lồng Pharaday, lồng Pha ra đây
Lồng chống sét Faraday kết hợp kim thu sét Franklin cổ điển, lồng Faraday kết hợp kim cổ điển Franklin
Quy tắc chống sét bảo vệ con người, phương pháp chống sét, biện pháp chống sét, giải pháp chống sét, thiết kế chống sét
Dây tiếp địa đồng trần 0,5mm2, cáp tiếp địa M0,5, cáp tiếp địa 0,5mm2, dây chống sét M0,5, dây chống sét 0,5mm2
Dây tiếp địa đồng trần 0,75mm2, cáp tiếp địa M0,75, cáp tiếp địa 0,75mm2, dây chống sét M0,75, dây chống sét 0,75mm2
Dây tiếp địa đồng trần 1mm2, cáp tiếp địa M1, cáp tiếp địa 1mm2, dây chống sét M1, dây chống sét 1mm2
Dây tiếp địa đồng trần 1,5mm2, cáp tiếp địa M1,5, cáp tiếp địa 1,5mm2, dây chống sét M1,5, dây chống sét 1,5mm2
Dây tiếp địa đồng trần 2,5mm2, cáp tiếp địa M2,5, cáp tiếp địa 2,5mm2, dây chống sét M2,5, dây chống sét 2,5mm2
Dây tiếp địa đồng trần 2mm2, cáp tiếp địa M2, cáp tiếp địa 2mm2, dây chống sét M2, dây chống sét 2mm2
Dây tiếp địa đồng trần 3mm2, cáp tiếp địa M3, cáp tiếp địa 3mm2, dây chống sét M3, dây chống sét 3mm2
Dây tiếp địa đồng trần 3,5mm2, cáp tiếp địa M3,5, cáp tiếp địa 3,5mm2, dây chống sét M3,5, dây chống sét 3,5mm2
Cáp đồng trần 4mm, cáp đồng trần M4, cáp đồng 4mm, cáp chống sét 4mm2, dây đồng trần 4mm  
Cáp thoát sét 4mm2, dây chống sét đồng trần M4, dây đồng trần M4, dây tiếp địa 4mm, cáp tiếp địa 4mm
Cáp đồng trần 4mm2, cáp đồng trần M4, dây đồng trần M4, dây thoát sét M4, cáp thoát sét M4, dây chống sét 4mm2
Dây tiếp địa đồng trần 4mm2, cáp tiếp địa M4, cáp tiếp địa 4mm2, dây chống sét M4, dây chống sét 4mm2
Cáp đồng trần 6mm, cáp đồng trần M6, cáp đồng 6mm, cáp chống sét 6mm2, dây đồng trần 6mm
Cáp thoát sét 6mm2, dây chống sét đồng trần M6, dây đồng trần M6, dây tiếp địa 6mm, cáp tiếp địa 6mm
Cáp đồng trần 6mm2, cáp đồng trần M6, dây đồng trần M6, dây thoát sét M6, cáp thoát sét M6, dây chống sét 6mm2
Dây tiếp địa đồng trần 6mm2, cáp tiếp địa M6, cáp tiếp địa 6mm2, dây chống sét M6, dây chống sét 6mm2
Cáp đồng trần 500mm, cáp đồng trần M500, cáp đồng 500mm, cáp chống sét 500mm2, dây đồng trần 500mm
Cáp thoát sét 500mm2, dây chống sét đồng trần M500, dây đồng trần M500, dây tiếp địa 500mm, cáp tiếp địa 500mm
Cáp đồng trần 500mm2, cáp đồng trần M500, dây đồng trần M500, dây thoát sét M500, cáp thoát sét M500, dây chống sét 500mm2
Dây tiếp địa đồng trần 500mm2, cáp tiếp địa M500, cáp tiếp địa 500mm2, dây chống sét M500, dây chống sét 500mm2
Cáp đồng trần 400mm, cáp đồng trần M400, cáp đồng 400mm, cáp chống sét 400mm2, dây đồng trần 400mm
Cáp thoát sét 400mm2, dây chống sét đồng trần M400, dây đồng trần M400, dây tiếp địa 400mm, cáp tiếp địa 400mm
Cáp đồng trần 400mm2, cáp đồng trần M400, dây đồng trần M400, dây thoát sét M400, cáp thoát sét M400, dây chống sét 400mm2
Dây tiếp địa đồng trần 400mm2, cáp tiếp địa M400, cáp tiếp địa 400mm2, dây chống sét M400, dây chống sét 400mm2
Showing 1 - 32 of 1025 items